11
Май

КАДРИ НОН

Аз замин нонрезахоро чида мемолам ба чашм,

Нони гарми мехнатиро дида мемолам ба чашм.

М. Турсунзода

 

Нон аз шумори он мукаддасотест, ки дар хама давру замон инсон ба он ниёз дорад. Агар дакиктар андеша ронем, хастии инсонро бе нон тасаввур кардан нашояд. Аз ин ру, нон бебахотарин сарвати хаёти моддии инсон аст ва кадру манзалати он дар радифи сарватхои мукаддаси маънавй карор дорад.

11
Май

АБУЛҚОСИМИ ФИРДАВСӢ

               

Ай тозаву маҳкам аз ту бунёди сухан,

Ҳаргиз накунад чун ту касе ёди сухан.

Фирдавс мақом бодат, ай Фирдавсӣ,

Инсоф, ки нек додаӣдоди сухан.

                                    (Заҳири Форёбӣ)

Абулқосим Мансур ибни Ҳасани Тўсӣ, ки дар таърихи

адабиёт бо номи Фирдавсӣмашҳур гардидааст, аз бузург-

тарин шоирони форсу тоҷик буда, соли 934 дар деҳаи Божи

ноҳияи Табарони наздикии шаҳри Тўс дар оилаи заминдор

ба дунё омадааст. 

11
Май

ЗАҲИРИИ САМАРҚАНДӢ

              
Аз дўст ба ҳар захме афгор набояд шуд
В -аз ёр ба ҳар љавре безор набояд шуд.

Муҳаммад ибни Алӣ ибни Ҳасан Заҳирии Самарқандӣ
аз дабирон ва адибони асри 12 форс-тоҷик буда, доир ба
ҳаёт ва фаъолияти илмию адабии ў маълумоти хеле кам аст.
Мувофиқи гуфтаи Муҳаммад Авфии Бухороӣ дар тазкираи
«Лубоб-ул-албоб», Заҳирии Самарқандӣ муддате дар дар-
бори Қарохониҳои Самарқанд котибӣ карда, «Соҳиби де-
вон»-и иншои Рукнуддин Масъуд будааст
11
Май

Начнем с Internet, HTML и Telnet...

Так хочется!
Вначале была ArpaNet... а потом уже только появился World Wide
Web — система Internet, позволяющая получать доступ к гипертекстовой
информации через так называемые перекрестные ссылки. В WWW вы мо-
жете читать текст, видеть картинки, наслаждаться музыкой или даже смо-
треть видео-фильмы. Просматривая гипертекст вы можете простым нажа-
тием клавиши мыши найти практически любую информацию. Это
означает, что из WWW вы можете получить доступ к Telnet, E-mail, FTP,
Gopher, WAIS, Archie или конференциям Usenet.
Что касается бинарных файлов, то прежде чем работать дальше, эти
файлы посредством специального приложения подвергались восстанови-
тельным операциям.
 
 
Для комфортного доступа к этому сайту, в вашем браузере должен быть включен JavaScript